Skip to main content

Hồi ngược

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Hồi ngược

Một chức năng đôi khi được sử dụng trong khung hiển thị của những chiếc đồng hồ phức tạp, một màn hình hồi ngược có điểm bắt đầu và kết thúc, thường là trải trên một khung và được hiển thị bằng một chiếc kim. Khi kim đạt đến điểm cuối của khung hồi ngược, nó nhảy về vị trí cũ, điểm ban đầu. A feature sometimes used on the displays of complication watches, a retrograde display has a start and end point, typically fanning over s scale and indicated by a hand. When the hand reaches the end point of the retrograde, it snaps back to the starting point.